Výrub drevín a krov

Obec Sielnica
Sielnica 210
962 31, Sielnica

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Sielnica, Sielnica 210, 962 31 Sielnica, alebo elektronicky na adresu: obec@sielnica.sk v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

 


Výskyt inváznych druhov rastlín – parc. č. KN C 567-1,2

138 kBVýskyt inváznych druhov rastlín – parc. č. KN C 567-1,2

 


Zverejnenie začatia konania pre výrub drevín a krov

Číslo konaniaDátum zač. konaniaDátum zverejneniaPredmet konaniaŽiadateľ
266/20158.6.20158.6.2015Žiadosť o vydanie súhlasu §47 ods. 3 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na výrub 2 ks smrek, rastúci na pozemku p.č. 720/3 v k.ú. SielnicaJán Gajdoš
393/20152.9.201521.8.2015Žiadosť o vydanie súhlasu §47 ods. 3 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na výrub 5 ks vŕba, rastúci na pozemku p.č. 1020 KN-E v k.ú. SielnicaObec Sielnica
10.11.2015Žiadosť o vydanie súhlasu §47 ods. 3 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na výrub 1 ks vŕba, 1 ks smrek, rastúci na pozemku p.č. 726/32 v k.ú. SielnicaMO SR
558/201530.11.201512.11.2015Žiadosť o vydanie súhlasu §47 ods. 3 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na výrub 8 ks vŕba, 4 ks sekvoja, 3 ks jelša, rastúci na pozemku p.č. 743/5, 1036 v k.ú. SielnicaBAD, s.r.o.
Zverejnenie začatia konania o povolení na odstránenie drevín a krov rastúcich mimo les.
Pin It