VZN

 


Návrh | VZN – o vylepovaní volebných plagátov na území obce Sielnica | Obec Sielnica

948 KBNávrh | VZN – o vylepovaní volebných plagátov na území obce Sielnica | Obec Sielnica

 


Návrh | VZN príspevok ZŠ s MŠ | Obec Sielnica

18 KBNávrh | VZN príspevok ZŠ s MŠ | Obec Sielnica 96 KBNávrh | VZN príspevok ZŠ s MŠ | Obec Sielnica

 


Návrh | Príloha č. 2 k VZN 56/2016 | Obec Sielnica

15 KBNávrh | Príloha č. 2 k VZN 56/2016 | Obec Sielnica 86 KBNávrh | Príloha č. 2 k VZN 56/2016 | Obec Sielnica

 


VZN č.62, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Sielnica podľa zmien a doplnkov č.6

1 MBVZN č.62, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Sielnica podľa zmien a doplnkov č.6

 


VZN č. 61 – 2017 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov

930 KBVZN č. 61 – 2017 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov

 


VZN č. 60 – 2017 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálny odpad

3 MBVZN č. 60 – 2017 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálny odpad

 


VZN č. 59 – 2017 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní

3 MBVZN č. 59 – 2017 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní

 


VZN č. 58 – 2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

772 KBVZN č. 58 – 2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

 


Príloha č. 2 k VZN č.23 – 2006 o Prevádzkovom poriadku pohrebiska

583 KBPríloha č. 2 k VZN č.23 – 2006 o Prevádzkovom poriadku pohrebiska

 


VZN č. 57 – O dani z nehnuteľnosti

2 MBVZN č. 57 – O dani z nehnuteľnosti

 


VZN č. 56 – O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka

3 MBVZN č. 56 – O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka

 


VZN č. 55 – Ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce

578 kBVZN č. 55 – Ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce

 


Doplnok č.4 VZN30/2008

132 kBDoplnok č.4 VZN30/2008

 


VZN č. 54/2016

6 MBVZN č. 54/2015

 


VZN č. 53/2016 – O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie PŠD v ZŠ

520 kBVZN č. 53/2016 – O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie PŠD v ZŠ

 


Dodatok č. 1 k VZN č. 45/2013 Obce Sielnica o nakladaní s komunálnymi odpadmi zo dňa 19.3.2013

137 kBDodatok č. 1 k VZN č. 45/2013 Obce Sielnica o nakladaní s komunálnymi odpadmi zo dňa 19.3.2013

 


Dodatok č. 1 k VZN č. 44/2012 Obce Sielnica o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

130 kBDodatok č. 1 k VZN č. 44/2012 Obce Sielnica o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 


VZN Obce Sielnica č. 52/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Sielnica

667 kBVZN Obce Sielnica č. 52/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Sielnica

 


51/2015 VZN obce Sielnica – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

860 kB51/2015 VZN obce Sielnica – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

 


50/2015 VZN obce Sielnica – Trhovy poriadok

983 kB50/2015 VZN obce Sielnica – Trhovy poriadok

 


49/2014 VZN obce Sielnica – o dani z nehnuteľnosti

2 MB49/2014 VZN obce Sielnica – o dani z nehnuteľnosti

 


48/2014 VZN obce Sielnica – o vylepovaní volebných plagátov na území obce

960 kB48/2014 VZN obce Sielnica – o vylepovaní volebných plagátov na území obce

 


472014 VZN obce Sielnica – Požiarny poriadok obce Sielnica

8 MB472014 VZN obce Sielnica – Požiarny poriadok obce Sielnica

 


46/2013 VZN obce Sielnica – ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Sielnica podľa zmien a doplnkov č. 4

3 MB46/2013 VZN obce Sielnica – ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Sielnica podľa zmien a doplnkov č. 4

 


45/2013 VZN obce Sielnica – o nakladaní s komunálnymi odpadmi

8 MB45/2013 VZN obce Sielnica – o nakladaní s komunálnymi odpadmi

 


44/2012 VZN obce Sielnica – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2 MB44/2012 VZN obce Sielnica – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 


43/2012 VZN obce Sielnica – o dani z nehnuteľnosti

2 MB43/2012 VZN obce Sielnica – o dani z nehnuteľnosti

 


42/2012 VZN obce Sielnica – o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území obec Sielnica

2 MB42/2012 VZN obce Sielnica – o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území obec Sielnica

 


41/2011 VZN obce Sielnica – ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Sielnica 32/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1 MB41/2011 VZN obce Sielnica – ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Sielnica 32/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 


40/2011 VZN obce Sielnica – o sociálnych službách

5 MB40/2011 VZN obce Sielnica – o sociálnych službách

 


39/2010 VZN obce Sielnica – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Sielnica

9 MB39/2010 VZN obce Sielnica – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Sielnica

 


38/2010 VZN obce Sielnica – o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach obce Sielnica

3 MB38/2010 VZN obce Sielnica – o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach obce Sielnica
Pin It